Katedra sociologie

Věda a výzkum

Výzkumné profily

Katedra sociologie je akademickým pracovištěm s dlouhou a silnou tradicí sociálně vědního výzkumu. Zároveň usiluje o propojení výzkumných aktivit s pedagogickou činností. Zakladatel brněnské sociologie Innocenc Arnošt Bláha ustavil dodnes trvající výzkumné zaměření na otázky sociální soudržnosti, sociálních nerovností a sociální stratifikace. Od 60.tých let 20.století se na katedře výrazně etabloval výzkum rodiny (Ivo Možný), později výzkum populačního vývoje (Ladislav Rabušic), ale i bádání v oblasti sociologické teorie (Jaroslav Střítecký) či historické sociologie (Jan Keller). Od 90. let 20. století se rejstřík výzkumných orientací katedry dále rozšiřuje – v posledních letech se nově ustavují výzkumné týmy zejména v oblastech urbánních (Lucie Galčanová a Pavel Pospěch), migračních (Adéla Souralová, Nadya Bernadette Jaworsky), genderových studií (Kateřina Nedbálková, Kateřina Lišková a Iva Šmídová), kulturní sociologie (Csaba Szaló, Radim Marada) a studií technologií a vědy (Eva Šlesingerová). Klasickému tématu katedry - sociální stratifikaci se v současné době věnují Tomáš Katrňák, Petr Fučík, Martin Kreidl, Tomáš Doseděl a Zuzanna Brzozowska.

Výzkumný profil katedry sociologie tak představují v současné době zejména tyto oblasti výzkumného zájmu:

  • sociální nerovnosti (mobilita, sociální třída, vzdělání)
  • rodina a populační vývoj (partnerství, fertilita, životní běh, stárnutí, mezigenerační vztahy, péče)
  • kulturní sociologie (identity, kolektivní paměť, etnicity)
  • migrace a transnacionalismus
  • urbánní studia
  • genderová studia
  • sociální kontext klimatické změny
  • studia vědy a technologií (biomedicíny, biotechnologie, roboti a společnost)

Detailnější přehled o konkrétních projektech zde.

 

Sociální studia

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaným periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Zaměření Sociálních studií je primárně sociologické, avšak publikují také sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálně vědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie). Obsah časopisu je dostupný online a je indexován v mezinárodních databázích SCOPUS, ERIH PLUS a dalších. Současným šéfredaktorem časopisu je doc. Pavel Pospěch. Redakční tým časopisu se rekrutuje ze zaměstnanců a zaměstnankyň Katedry sociologie.

 

Pracovní skupiny katedry sociologie

Podrobnější informace o specializovaných pracovních skupinách, které se věnují výzkumu a rozvíjení výzkumných kompetencí, naleznete zde.

 

Aplikovaný výzkum

V našem oboru se věnujeme nejčastěji tématům sociální nerovnosti, rodiny a populačního vývoje, dále tématům z kulturní sociologie, studií migrace, urbánních studií, genderových studií, sociologie medicíny a studiím vědění/technologií.

Expertízu v daných oblastech jsme aplikačně využili například ve spolupráci se Škoda auto při výzkumu souvislosti stárnutí populace a automobilismu. Pro neziskový sektor jsme v kvalitativním výzkumu popisovali zkušenosti a potřeby příbuzenských pěstounů ve vyloučených lokalitách. Pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu při nemocnici U Svaté Anny v Brně jsme poskytovali metodologickou podporu při evaluaci projektu HOBIT (hodina biologie pro život). Součástí naší činnosti je i spolupráce se středoškolskými vyučujícími a spoluvytváření výukových materiálů pro střední školy. Významnou součástí aplikace našich výzkumů jsou pak i v neposlední řadě projekty Technologické agentury České republiky (TAČR/program ÉTA), kde například spolupracujeme na tématu interakce člověka a robota při péči o seniorní populaci.

Uvažujete-li o spolupráci, obraťte se na koordinátora aplikovaného výzkumu, jímž je Dr. Petr Fučík

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.