Věda a výzkum

Výzkumné profily

Katedra sociologie je akademickým pracovištěm s dlouhou a silnou tradicí sociálně vědního výzkumu. Zároveň usiluje o propojení výzkumných aktivit s pedagogickou činností. Zakladatel brněnské sociologie Innocenc Arnošt Bláha ustavil dodnes trvající výzkumné zaměření na otázky sociální soudržnosti, sociálních nerovností a sociální stratifikace. Od 60.tých let 20.století se na katedře výrazně etabloval výzkum rodiny (Ivo Možný), později výzkum populačního vývoje (Ladislav Rabušic), ale i bádání v oblasti sociologické teorie (Jaroslav Střítecký) či historické sociologie (Jan Keller). Od 90. let 20. století se rejstřík výzkumných orientací katedry dále rozšiřuje – v posledních letech se nově ustavují výzkumné týmy zejména v oblastech urbánních (Lucie Galčanová a Pavel Pospěch), migračních (Adéla Souralová, Nadya Bernadette Jaworsky), genderových studií (Kateřina Nedbálková, Kateřina Lišková a Iva Šmídová), kulturní sociologie (Csaba Szaló, Radim Marada) a studií technologií a vědy (Eva Šlesingerová). Klasickému tématu katedry - sociální stratifikaci se v současné době věnují Tomáš Katrňák, Petr Fučík, Martin Kreidl, Tomáš Doseděl a Zuzanna Brzozowska.

Výzkumný profil katedry sociologie tak představují v současné době zejména tyto oblasti výzkumného zájmu:

  • sociální nerovnosti (mobilita, sociální třída, vzdělání)
  • rodina a populační vývoj (partnerství, fertilita, životní běh, stárnutí, mezigenerační vztahy, péče)
  • kulturní sociologie (identity, kolektivní paměť, etnicity)
  • migrace a transnacionalismus
  • urbánní studia
  • genderová studia
  • sociální kontext klimatické změny
  • studia vědy a technologií (biomedicíny, biotechnologie, roboti a společnost)
  • socio-ekonomické protesty v post-socialistickém kontextu (více o výzkumu zde)

Detailnější přehled o konkrétních projektech zde.

 

 

Dlouhodobé mezinárodní projekty

Katedra sociologie mimo jiné koordinuje v České republice dva rozsáhlé mezinárodní projekty empirického výzkumu - Gender and Generations Programme a European Values Study.

Bez popisku

Výzkumný projekt Generations and Gender Programme (GGP) je velká výzkumná infrastruktura z oblasti společenských věd. Poskytuje rozsáhlá data, která jsou důležitým zdrojem informací pro společenské vědy a sociální politiku v Evropě i dalších geografických oblastech. Více informací naleznete na českýchmezinárodních webových stránkách projektu. Projekt na FSS vede prof. Martin Kreidl.

Bez popisku

European Values Study je mezinárodní dlouhodobý projekt, jehož cílem je mapovat vývoj hodnotových orientací v rámci Evropy (EVS - European Values Study) i celého světa (WVS - World Values Study). Počátky projektu sahají do roku 1980, Česká republika participuje od roku 1991. Podstatou projektu jsou pravidelná rozsáhlá výběrová šetření na vzorku obyvatel z dobrovolně přidružených evropských a světových zemí. Více informací naleznete na českýchmezinárodních webových stránkách projektu. Projekt na FSS koordinují prof. Ladislav RabušicBeatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D.​

 

Sociální studia

Časopis Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaným periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Zaměření Sociálních studií je primárně sociologické, avšak publikují také sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálně vědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie). Obsah časopisu je dostupný online a je indexován v mezinárodních databázích SCOPUS, ERIH PLUS a dalších. Současným šéfredaktorem časopisu je doc. Pavel Pospěch. Redakční tým časopisu se rekrutuje ze zaměstnanců a zaměstnankyň Katedry sociologie.

 

Pracovní skupiny katedry sociologie

Podrobnější informace o specializovaných pracovních skupinách, které se věnují výzkumu a rozvíjení výzkumných kompetencí, naleznete zde.

 

Aplikovaný výzkum

V našem oboru se věnujeme nejčastěji tématům sociální nerovnosti, rodiny a populačního vývoje, dále tématům z kulturní sociologie, studií migrace, urbánních studií, genderových studií, sociologie medicíny a studiím vědění/technologií.

Expertízu v daných oblastech jsme aplikačně využili například ve spolupráci se Škoda auto při výzkumu souvislosti stárnutí populace a automobilismu. Pro neziskový sektor jsme v kvalitativním výzkumu popisovali zkušenosti a potřeby příbuzenských pěstounů ve vyloučených lokalitách. Pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu při nemocnici U Svaté Anny v Brně jsme poskytovali metodologickou podporu při evaluaci projektu HOBIT (hodina biologie pro život). Součástí naší činnosti je i spolupráce se středoškolskými vyučujícími a spoluvytváření výukových materiálů pro střední školy. Významnou součástí aplikace našich výzkumů jsou pak i v neposlední řadě projekty Technologické agentury České republiky (TAČR/program ÉTA), kde například spolupracujeme na tématu interakce člověka a robota při péči o seniorní populaci.

Uvažujete-li o spolupráci, obraťte se na koordinátora aplikovaného výzkumu, jímž je Dr. Petr Fučík

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.