Věda a výzkum

Výzkumné profily

Katedra sociologie je akademickým pracovištěm s dlouhou a silnou tradicí sociálně vědního výzkumu. Zároveň usiluje o propojení výzkumných aktivit s pedagogickou činností. Zakladatel brněnské sociologie Inocenc Arnošt Bláha ustavil dodnes trvající výzkumné zaměření na otázky sociální soudržnosti, sociálních nerovností a sociální stratifikace. Od 60. let 20. století se na katedře výrazně etabloval výzkum rodiny (Ivo Možný), později výzkum populačního vývoje (Ladislav Rabušic), jakož i bádání v oblasti sociologické teorie (Jaroslav Střítecký) či historické sociologie (Jan Keller). V 90. letech 20. století se rejstřík výzkumných orientací katedry dále a poměrně radikálně rozšířil – v posledních letech se nově ustavují výzkumné týmy (a snad i tradice) výzkumu zejména v oblastech urbánních a migračních studií.

Výzkumný profil katedry sociologie představují v současnosti zejména následující oblasti výzkumného zájmu:

  • sociální nerovnosti (mobilita, sociální třída, vzdělání, gender)
  • rodina a populační vývoj (partnerství, fertilita, životní běh, stárnutí, mezigenerační vztahy)
  • kulturní sociologie (identity, kolektivní paměť, etnicita)
  • migrace a transnacionalismus
  • urbánní studia

 

Sociální studia

Redakční tým časopisu Sociální studia se rekrutuje ze zaměstnanců katedry sociologie a Ústavu populačních studií FSS MU. Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak publikují také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie). Obsah časopisu je volně přístupný a je indexován v mezinárodních databázích SCOPUS, ERIH PLUS a dalších. Šéfredaktorem časopisu je Mgr. Pavel Pospěch, PhD.

Ústav populačních studií

Ústav populačních studií (UPS) je výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého profilu Fakulty sociálních studií a katedry sociologie. Výchozím kontextem činnosti ústavu, jak je ostatně typické ve výzkumných ústavech tohoto druhu v Evropě a v USA, je organické propojování poznatků sociologie, demografie, sociální politiky, ekonomie a politologie a jejich aplikace na populační události a procesy. Výhodou tohoto přístupu je, že výrazně obohacuje pohled na populaci a společnost a umožňuje tak adekvátnější pochopení a také vysvětlení nejrůznějších společenských procesů. Ředitelem Ústavu je prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

 

Aplikovaný výzkum

V našem oboru se věnujeme nejčastěji tématům sociální nerovnosti, rodiny a populačního vývoje, dále tématům z kulturní sociologie, studií migrace a urbánních studií. Expertízu v daných oblastech jsme aplikačně využili například ve spolupráci se Škoda auto při výzkumu souvislostí stárnutí populace a automobilismu. Pro neziskový sektor jsme v kvalitativním výzkumu popisovali zkušenosti a potřeby příbuzenských pěstounů ve vyloučených lokalitách. Společně s katedrou environmentálních studií jsme pro městskou část v rámci Brna zpracovali průzkum mezi obyvateli. Pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu při nemocnici U Svaté Anny v Brně jsme poskytovali metodologickou podporu při evaluaci projektu HOBIT (hodina biologie pro život). Uvažujete-li o spolupráci, obraťte se na koordinátora aplikovaného výzkumu, jímž je Mgr. Petr Fučík, PhD.