Úvod

Bakalářské studium poskytuje základní znalosti o fungování sociálních struktur a institucí, o konfliktech v nich a o způsobech orientace jednotlivců v sociálním světě. Pěstuje schopnost porozumět a aktivně používat základní sociologické koncepty a teorie. Rozvíjí metodologické vzdělání, jež umožní zadávat sociologické výzkumy a interpretovat jejich výsledky. Zaměřuje se na podporu analytických kompetencí, jež mohou být zužitkovány v nejrůznějších oborech: učitelství, žurnalistika, marketing a public relations, řízení institucí, sociální práce, imigrační politika, státní správa, řešení konfliktů, rodinné poradenství či urbanismus.

Studijní pravidla, řády - dlouhodobě platné

Státní závěrečné zkoušky

Odkazy na aktuální dokumenty v ISu (nutné přihlášení):

 

Sociologie

Studijní program sociologie otevírá studujícím cestu k pochopení rozličných forem sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů. Kultivuje analytické schopností, které lze využít nejen ve výzkumu a výuce, ale i v dalších oborech lidské činnosti (žurnalistika, řízení podniků, neziskový sektor, státní správa, marketing, public relations, ekologie, politika, atd.). Studium vede k poznání a pochopení sociálních souvislostí různých typů a úrovní společenských a individuálních problémů. Seznámí se s moderní kritickou sociální teorií i s historickým vývojem sociálního myšlení. Pomocné vědy (např. demografie) rozšiřují schopnosti praktické aplikace, na kterou jsou přímo zaměřeny speciální předměty z oborových sociologií (sociální stratifikace, sociologie politiky, sociologie rodiny, sociologie města, populační studia, sociologie průmyslu, sociologie kultury atd.). Systematický výcvik ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat, využívající moderní statistické postupy, připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti a k expertní analytické práci.

Studium sociologie nabízí vedle základních předmětů programu (sociologická teorie, dějiny sociálního myšlení, kvalitativní a kvantitativní výzkumná metodologie) také široké spektrum specificky orientovaných předmětů, mj. z oblasti sociologie rodiny, sociologie kultury, sociologie politiky, sociologie vědy, sociologie práva, sociologie náboženství, sociologie města; dále předměty zaměřené na otázky občanské společnosti a veřejného mínění, kulturních proměn v procesu globalizace, sociálních problémů (nerovnosti, chudoby, nezaměstnanosti, sociálního vyloučení, sociální stratifikace obecně), sociálních aspektů demografických procesů (zejména stárnutí populace), migrace a etnických vztahů. Studijní specializace jednooborové sociologie na gender pak nabízí studijní profil cíleně zaměřený na studium genderových nerovností ve vztahu k dalším stratifikačním kategoriím. Nabídka předmětů se každý rok doplňuje – tak, aby poskytla studujícím přehled v nejnovějších oblastech sociálněvědného bádání a také kontakt s předními odborníky z partnerských akademických pracovišť.

 Studijní specializace jednooborové sociologie - Genderová studia Gender je jedním z hlavních kritérií, podle kterých se společnosti organizují do vertikálních a horizontálních struktur. Podle genderu se přiděluje sociální status, tedy odstupňovaný souhrn práv a povinností členů společnosti, a zároveň patří mezi nejvýraznější prvky tvořící identitu jednotlivce. Gender je strukturním fenoménem, překračujícím individuální úroveň, zřejmým se ale stává zvláště v rovině každodenních interakcí. Studijní specializace zaměřená na genderová studia se proto zabývá jak analýzou struktur a procesů, jež se podílejí na sociálním uspořádání vztahů mezi ženami a muži, tak analýzou reprodukce feminit(y) a maskulinit(y) na individuální úrovni. Toto analytické zaměření na gender překonává zdánlivě univerzální a objektivní dichotomie muž-žena. Studia genderu jsou dynamicky se rozvíjející specializací, která sociální vědy obohacuje o perspektivu dekonstruující další zažité binarismy (příroda vs. kultura, biologie vs. společnost, soukromé vs. veřejné), vystavěné na hierarchickém základě. Gender je základní kategorií analýzy organizace lidských společností a produktů sociálního a kulturního života. 

Sociální antropologie

Studijní program sociální antropologie jako akademická disciplína zkoumající proměnu kulturních systémů a sociálních procesů, prostřednictvím kterých se lidské společnosti vztahují k realitě a zvýznamňují tento svět, připravuje své studenty jako experty na kvalitativní zkoumání lokálních kulturních systémů a sociálních procesů, a to především lokálních projevů adaptace na širší sociální a kulturní změny.

Absolvent bakalářského studijního programu sociální antropologie bude disponovat teoretickými vědomostmi, praktickými výzkumnými a interpretačními schopnosti, které umožňují identifikaci hloubkových struktur lokálních kultur a společností nezbytných pro porozumění současným sociálním jevům jako jsou například migrace, integrace přistěhovalců, etnické vztahy a konflikty či formování a symbolická reprodukce komunit a hnutí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.