Doktorské studium

Doktorské studium je nejvyšším stupněm odborné přípravy v oboru sociologie. Je zaměřeno na rozvoj výzkumných dovedností pro akademickou i ne-akademickou sféru. Doktorské studium sociologie v Brně má dlouhou tradici a (i v širším středo-evropském prostoru) výjímečné a exkluzivní postavení. Mezi naše absolventy patří řada klíčových reprezentantů českých a slovenských univerzit, výzkumných ústavů, čelných představitelů státní správy i neziskového sektoru. Mnozí naši absolventi se úspěšně prosadili do akademických pozic v zahraničí (např. na Oxfordské univerzitě, na univerzitách Bocconi v Miláně, v Loughborough, v Sussexu a v Leedsu, nebo na Lucemburském institutu pro socio-ekonomický výzkum).

Doktorské studium je založeno na samostatné a tvůrčí práci studujících. V posledních letech jsou naši studující vyjímečně mezinárodně publikačně úspěšní – výsledky jejich badatelské práce vycházejí v nejlepších odborných časopisech v oborech sociologie, populační studia, či mediální studia (včetně např. Advances in Life Course ResearchAgeing & Society, European Journal of Communication, European Journal of Ageing, European Societies, International Sociology, Journal of Ethnic and Migration Studies,Journalism, Human Relations, Population etc.) a doktorské studium je tak na katedře oceňovaným centrem vědecké produktivity a kreativity. Naši absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce a mají nejlepší intelektuální předpoklady k tomu, aby i nadále posouvali hranice našeho poznání společnosti.

V doktorském studiu vítáme a oceňujeme pestrost a různorodost – rádi v něm vítáme absolventy magisterského studia z jiných fakult a/nebo univerzit, či z jiných oborů lidského bádání. Zahraniční uchazeči jsou pro katedru obzvlášť vítaným obohacením intelektuálního života.

Od podzimu 2019 je možné si v rámci studia vybrat i specializaci Populační studia.

Vybraní studující se mohou během studia připojit do Evropské sítě doktorských studijních programů Socio-economic and statistical studies, v níž mohou (po splnění stanovených podmínek) získat ve spolupráci s univerzitami v Římě, Berlíně, Southamptonu, Haifě, Moskvě a Budapešti dodatečnou kvalifikaci v podobě titulu Doctor Europaeus.

Katedra sociologie i celá Fakulta sociálních studií MU v posledních letech věnují doktorskému studiu zvýšenou pozornost a investují do jeho rozvoje stále větší část svého rozpočtu. Díky tomu mají studující k dispozici pestrou – v rámci střední Evropy unikátní – paletu stipendijních programů na úhradu nákladů na výzkum, na publikační činnost, na samotnou výzkumnou práci i na mezinárodní mobilitu. Katedra sociologie mimo to nabízí i četné honorované pozice pedagogických asistencí.

Nejlepší vizitkou úspěšnosti doktorského studia sociologie na FSS MU jsou publikační úspěchy studujících – proto zde uvádíme nejvýznamnější publikace našich doktorandů z poslední doby:

Váňa, Jan. (2020) “More than just a product: Strengthening literature in sociological analysis. Sociology Compass (https://doi.org/10.1111/soc4.12789)

Lakomý, Martin. (2020) Is providing informal care a path to meaningful and satisfying ageing? European Societies 22(1): 101-121 (DOI: 10.1080/14616696.2018.1547838)

Drdová, Lucie, Saxonberg, Steven. (2019). "Dilemmas of a subculture: An analysis of BDSM blogs about Fifty Shades of Grey." Sexualities (https://doi.org/10.1177/1363460719876813)

Lakomý, Martin. (2019) The effects of prolonged working life on subjective quality of life across Europe. Social Science Research 82: 33-44.

Lišková, K., & Bělehradová, A. (2019). ‘We Won’t Ban Castrating Pervs Despite What Europe Might Think!’: Czech Medical Sexology and the Practice of Therapeutic Castration. Medical History (DOI:10.1017/mdh.2019.30)

Rapošová, Ivana. (2019) “‘We can’t just put any belly-dancer into the program’: cultural activism as boundary work in the city of Bratislava.” Journal of Ethnic and Migration Studies 45(11): 2100-2117 (DOI:10.1080/1369183X.2018.1440543.)

Synek, Michal. (2018) “Perfect etiquette: On diplomatically arguing with members.” Medicine Anthropology Theory 5: 25-49.

Železná, Lada. (2018) “Care-giving to grandchildren and elderly parents: role conflict or family solidarity?” Ageing & Society 38: 974-994.

Žilinčíková, Zuzana, Martin Kreidl. (2018) “Grandparenting after divorce: Variations across countries.” Advances in Life Course Research 38: 61-71.

Kotišová, Johana. (2017) “Cynicism ex machina: The emotionality of reporting the ‘refugee crisis’ and Paris terrorist attacks in Czech Television.” European Journal of Communication 32: 242-256.

Kotišová, Johana. (2017) “When the crisis comes home: Emotions, professionalism, and reporting on 22 March in Belgian journalists’ narratives.“ Journalism (https://doi.org/10.1177/1464884917748519)

Mezihorák, Petr. (2017) “Competition for control over the labour process as a driver of relocation of activities to a shared services centre.“ Human Relations 71: 822-844.

Nový, Michal, Michael L. Smith, Tomáš Katrňák. (2017) “Inglehart’s Scarcity Hypothesis Revisited: Is Postmaterialism a Macro- or Micro-level Phenomenon around the World?“ International Sociology 32: 683-706.

Žilinčíková, Zuzana. (2017) “Do Children Matter for the Stability of Cohabitation? A Cross-National Comparison.“ Population 72: 649-670.

(Mezi spolu-autory jsou jména našich postgraduálních studujících podtržena.)

 

Podrobné informace o studiu a:

 1. Vstupních podmínkách studia
 2. Profilových výzkumných oblastech katedry sociologie a potenciálních
  školitelích/školitelkách
 3. Přijímacím řízení
 4. Požadavcích na projekt disertace
 5. Průběhu a způsobu doktorského studia na FSS
 6. Stipendiích
 7. Seznam užitečných odkazů

Tato informace se odvozuje od platných Pravidel doktorského studijního programu sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a od Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, který je nadřazen jak této informaci, tak i zmíněným pravidlům studia.

Pravidla doktorského studijního programu sociologie na Fakultě sociálních studií specifikují studijní povinnosti, požadovanou literaturu, předměty a zkoušky, které je nutno v průběhu studia úspěšně absolvovat. Konkrétní strukturu předmětů doktorského studijního programu Sociologie najdete ve Studijním katalogu Fakulty sociálních studií příslušného akademického roku.

Přijímací řízení do doktorského studia se koná 2x ročně: obvykle v červnu a únoru. Aktuální informace o konání přijímacího řízení spolu s elektronickou přihláškou vyhledávejte s předstihem na stránkách FSS MU, nebo si je vyžádejte na Oddělení pro doktorské studium Fakulty sociálních studií.

1. Vstupní podmínky

Doktorský program na katedře sociologie Fakulty sociálních studií přijímá přihlášky ke studiu od uchazeček a uchazečů, kteří získali univerzitní magisterský diplom v sociologii nebo v příbuzných vědních oborech (antropologie, historie, filosofie, politologie, psychologie, ekonomie, právo, apod.), ať už na některé z českých nebo na některé ze zahraničních univerzit. Přijatí uchazeči a uchazečky, kteří nemají magisterský diplom ze sociologie, neboť se hlásí z příbuzného oboru, si obvykle doplňují základní oborové znalosti a dovednosti v průběhu prvního roku studia po konzultaci se školitelem/školitelkou.

Další podmínkou účasti v přijímacím řízení je předložení stručného disertačního projektu. Katedra doporučuje uchazečům a uchazečkám, aby svůj projekt konzultovali před přijímacím řízením s některým z případných budoucích školitelů či školitelek z řad habilitovaných členů katedry sociologie na FSS MU. V odůvodněných případech se školitelem či školitelkou může stát i odborný asistent/ka s vynikajícími badatelskými výsledky.

2. Profilové výzkumné oblasti katedry sociologie

Silně doporučujeme uchazečům, aby své disertační téma konzultovali předem s potenciálním školitelem či školitelkou. Součástí této diskuze by měla take být otázka externího financování studia – katedra silně preferuje dizertační projekty, k nimž existuje externě financovaný grantový projekt: ptejte se svých (potenciálních) školitelů zda takový projekt mají, či jej připravují. Ze zkušenosti víme, že synergie sdíleného intelektuálního zájmu a ekonomických podmínek výrazně zvyšuje šance na úspěšné a včasné ukončení studia a také zásadním způsobem podporuje publikační úspěšnost studujících a tím znásobuje šance na jejich efektivní uplatnění na trhu práce.

Velmi výrazně preferujeme témata, která se synergicky propojují s hlavními výzkumnými tématy katedry sociologie – k nim patří zejména oblast populačních studií, stárnutí, sociální nerovnosti a kulturní sociologie. V oblasti populačních studií vítáme témata, která pracují s daty z výzkumů Generations and Gender Survey a/nebo European Values Study.

 

3. Přijímací řízení

Administrativní průběh přijímacího řízení, včetně vyhlašování termínů odevzdání přihlášek a projektů disertací či termínů komisionálních přijímacích zkoušek, je záležitostí Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium na FSS MU.

Termíny přijímacích zkoušek a informace o tom, jak se k nim přihlásit (konají se dvakrát ročně, obvykle v únoru a v červnu), najdete zde.

O přijetí ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise děkan fakulty.

4. Požadavky na předběžný návrh projektu disertace

Obsahem komisionální přijímací zkoušky je odborná rozprava o předloženém návrhu projektu disertace. Tento návrh, spolu s předloženými doklady o tvůrčí práci (magisterská práce a eventuálně seznam vlastních publikací), umožní posoudit předpoklady uchazeče/uchazečky pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost. Primárně jsou posuzovány: relevance výzkumných otázek, adekvátnost navrhované metodologie, teoretické ukotvení projektu a reálnost realizace projektu.

Předpokládá se, že žadatel/ka zdůvodní svůj zájem o navrhované téma disertace a objasní jeho význam z hlediska sociologické teorie nebo sociální politiky.

Struktura návrhu projektu

Návrh projektu předkládaný přijímací komisi musí být formulován podle jednotné
struktury:

 • předběžný název připravované disertační práce, vystihující její téma a předmět
 • proč lze považovat téma a předmět za zajímavé (poznávací či praktický cíl)
 • základní 2-3 výzkumné otázky (na níž hodlá disertace jakožto realizace projektu odpovědět – „co se chcete dozvědět“)
 • teoretický kontext: v jakých teoretických konceptech je téma uchopitelné a ke kterým dalším sociologickým či sociálním konceptům a problémům se vztahuje (nepopisujte je podrobně)
 • zdroj dat – určení výzkumného souboru, výzkumných jednotek a způsobu jejích výběru (u empirických projektů)
 • u empirických projektů metodologický postup, metody a techniky, které budou použity, včetně metod sběru a analýzy dat (pozor, nejde o popis těchto metod, ale o jejich vztah k tomu, co chcete zjistit)
 • předběžná základní bibliografie k tématu (načtená literatura – 5-10 nejdůležitějších publikací) – uvedená jednotně dle čs. normy nebo praxe Sociologického časopisu

Mějte na paměti, že návrh projektu by měl tedy hlavně odpovědět na otázky:

 • Proč by se měl někdo o váš výzkum (vaše téma) zajímat?
 • Čeho a jak chce práce dosáhnout?
 • Jak lze projekt realizovat (nejde jen o vhodnost metody, ale i o čas a finance)?

Návrh projektu by měl být kvalitně vypracovaný v rozsahu cca 6-8 normostran. V dodatku k projektu (jako součást jeho textu) uveďte název a anotaci (90-110 slov) své magisterské diplomové práce. Úroveň předběžného projektu považujeme za základní indikátor zralosti uchazeče pro doktorské studium.

5. Průběh a způsob doktorského studia sociologie na FSS

Podmínky pro podání přihlášky ke Státním doktorským zkouškám pro studující oboru Sociologie:

Studující oboru Sociologie, kteří podávají nejpozději v 8. semestru studia přihlášku ke státní doktorské zkoušce, musí mít splněny všechny povinné předměty a povinně volitelný předmět mimo Příprava disertace (SOCd0109), Prezentace na konferenci (SOCd0110), Veřejná prezentace disertační práce (SOCd0111) a Publikace (SOCd0112).

​Doktorský studijní program sociologie na Fakultě sociálních studií MU má prezenční nebo kombinovanou formu a standardní doba jeho trvání je 4 roky (maximálně může trvat 7 let). Vlastní studium začíná zápisem do studia. Student/ka postupuje do dalšího semestru jen v případě splnění podmínek podle čl. 12 Studijního a zkušebního řádu MU. Během studia může student/ka přejít do kombinované formy studia, a to podáním žádosti. Pro studenty/ky kombinované a prezenční formy můžou vyplývat odlišné povinnosti.

Doktorský studijní program absolvuje student/ka pod vedením školitele/školitelky podle rámcového studijního plánu, rozpracovaného při zápise do prvního roku studia na celou standardní dobu studia a každoročně kontrolovaného. Je povinen/povinna udržovat se školitelem/školitelkou aktivní komunikaci, informovat ho/ji o průběhu studia a o dílčích etapách dosažených při psaní disertační práce a poskytovat mu/ji, dle požadavků, podklady pro plánování a hodnocení průběhu studia.

Bližší informace o průběhu doktorského studia na Fakultě sociálních studií obecně, včetně informací o obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce, najdete zde.

Součástí prezenčního doktorského studia sociologie je 150 hodin povinné pedagogické asistence na katedře, nejčastěji ve formě oponování bakalářských prací.

6. Stipendia

Momentální výše základního doktorského stipendia pro prezenční studující je 12000,- Kč/měsíc. Stipendium lze pobírat po dobu 4 let (tj. celou standardní dobu studia).

Další stipendia a finanční zdroje

Nejvhodnějším finančním zázemím pro disertační projekt je externě financovaný badatelský projekt školitele/školitelky. Katedra sociologie a Fakulta sociálních studií nicméně nabízejí celou řadu stipendijních programů a finančních příležitostí, které mají za cíl zvýšit kvalitu, produktivitu a efektivitu disertačního výzkumu a celého doktorského studia. Nejvýznamnější druhy těchto stipendijních programů jsou uvedeny níže.

6A. Pedagogické asistence

Katedra sociologie v každém semestru vypisuje konkurz na několik placených asistentských míst. Typicky jde o různorodé pedagogické asistence v povinných kurzech bakalářského studia (oborů sociologie a sociální antropologie) v rozsahu 20-80 hodin práce (za semestr). Pro asistentské pozice preferujeme studující od druhého semestru.

6B. Fakultní stipendia

FSS MU nabízí celou řadu stipendijních program pro doktorské studující – např. jde o stipendia pro talentované studenty a studentky, publikující studentky a studenty, studující na stážích a praxích. Více k fakultním stipendiím najdete zde. O tato stipendia se žádá nejdříve po zapsání ke studiu.

6C. Katedrová stipendia

Katedra nabízí také rozmanité typy stipendií  např. na podporu terénního výzkumu, pro asistenty výzkumu, na korektury anglicky psaných disertací případně na dokončení disertační práce. O konkrétních programech se informujte u garanta studijního programu.

Stipendia na realizaci dizertačního výzkumu jsou určena na úhradu (široce definovaných) nákladů na provádění dizertačního výzkumu. Ucházet se o něj mohou studující, kteří již úspěšně obhájili rozšířenou verzi svého dizertačního projektu (v kurzu SOCd0102, nebo starších ekvivalentech). Soutěž o tato stipendia se typicky vypisuje jednou za rok (na podzim).

Stipendium na dopsání dizertační práce se uděluje na dobu až 12 měsíců ve výši 5000 Kč/měsíc (nad rámec obvyklého stipendia). V soutěži jsou preferováni studující, kteří:

 • jsou v době podání žádosti v pátém, šestém, či sedmém semestru
 • budou obhajovat svou dizertační práci nejpozději v osmém semestru

Stipendia na realizaci dizertačního výzkumu i stipendia na dopsání dizertační práce jsou vázána na vynikající badatelské a studijní výsledky (zejména publikace). V případě, že se o stipendium uchází více srovnatelných uchazečů, přednost dostanou studující aktivně participující na intelektuálním životě katedry (asistence, badatelská odpoledne, working groups etc.).

Stipendia pro výzkumné asistenty jsou určena pro studující, kteří pracují na stati pro odborný časopis (typicky založené na vlastním dizertačním výzkumu). Soutěž se vyhlašuje jednou za rok (obvykle v PS).

Stipendia na korektury anglicky psaných dizertací jsou určena studujícím, kteří chtějí psát své dizertační práce v anglickém jazyce. Soutěž se vypisuje dvakrát ročně. Přednost dostávají ti nerodilí mluvčí, kteří již doložili svou schopnost anglicky psát a publikovat v respektovaných mezinárodních odborných časopisech.

7. Seznam užitečných odkazů

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.