Města budoucnosti

21. 11. 2019

Srdečně zveme všechny, kdo se výzkumně a/nebo teoreticky zabývají městem a jeho poznáváním, k účasti na sedmém ročníku brněnské mezioborové konference urbánních studií, 21. - 22. listopadu 2019.

Web konference

Spojení města budoucnosti, které jsme zvolily jako téma pro sedmý ročník konference, může evokovat odvážné urbanistické vize, či techno-optimistické úvahy o tom, jak se bude proměňovat život měst s dalším rozvojem technologií. Může také vyvolávat dojem, že debata se povede nad futurologickými odhady vývoje světových měst s ohledem na jejich dnešní podobu či na výzvy, před kterými stojí. Ačkoli i pro takové diskuze na konferenci vzniká prostor, náš cíl je prostší: zamyslet se nad tím, nakolik jsou představy o budoucnosti součástí městského života (v širokém smyslu slova) i akademických a neakademických úvah o městech. Představy a úvahy o budoucnosti jsou nutnou součástí správy města a plánování jeho rozvoje. Jsou ale přítomny také v individuálních rozhodnutích obyvatel a promítají se, byť ne vždy uvědoměle, i do otázek, které si kladou výzkumníci a výzkumnice měst v badatelské práci. Zajímá nás například, jakou budoucnost si představovali plánovači měst v různých částech světa v minulosti nebo jak se součástí představ o budoucnosti měst stávají lokální historické památky. Zajímá nás, jak budoucnost měst vidí jejich dnešní správci, urbanisté i další aktéři, například s ohledem na měnící se lokální klimatické podmínky, dostupné zdroje energií, ekonomický či politický vývoj, technologické možnosti nebo třeba zastarávající infrastrukturu. Ptáme se, jaké představy o budoucnosti mají obyvatelé měst a jak se jejich očekávání promítají do rozhodnutí o místě bydlení, do dalších životních rozhodnutí i do každodenního jednání. A konečně nás zajímá, jak s představami budoucnosti pracují výzkumníci a výzkumnice a nakolik se – více nebo méně uvědomované – ideje o budoucnosti stávají základem pro zkoumání současných měst, pro volbu výzkumných otázek nebo způsobů interpretace dnešních podob různých měst světa.


Uvítáme příspěvky, které vycházejí z empirického výzkumu, stejně jako přehledové či teoretické práce. Témata, která jsou pro konferenci zajímavá, zahrnují (nejen): Materiální městské prostředí, architektura a design; Bydlení; Věk a město; Gender a město; Spotřeba města; Etnicita a migrace; Plánování měst; Sociální nerovnost; Správa měst; Sociální hnutí a město; Ekonomika měst; Příroda, živé, neživé ve městě; Město a venkov; Klimatická změna a životní prostředí ve městě; Prostorové aspekty sociálního života; Reflexe vývoje oborů v rámci urbánních studií; Historický výzkum měst; Městské utopie a dystopie…

Abstrakty o maximální délce 300 slov posílejte na adresu urbanni.konference@gmail.com do 30. května 2019.
O přijetí či nepřijetí příspěvku budete vyrozuměni do 30. června 2019.
Také v letošním ročníku bychom rády nabídly účastníkům a účastnicím možnost sestavit celou tematickou sekci
k jimi zvolené problematice (s tím, že si vyhrazujeme právo rozhodnout o tom, zda sekce bude nebo nebude
zařazena do programu). Pokud chcete navrhnout vlastní sekci, prosím, sesbírejte abstrakty od vámi oslovených
autorů a autorek, nebo si připravte vlastní „call for papers“ pro sekci, kterou posléze s kompletním seznamem
příspěvků (maximálně 4 příspěvky) nabídnete v termínu 30. 5. 2019.
Konferenční poplatek činí 600 Kč pro studující a 1500 Kč pro ostatní účastníky a účastnice konference. Platba
bude možná od 1. 7. 2019 prostřednictvím Obchodního centra MU. Podrobnější informace budou postupně
zveřejňovány na webových stránkách konference:

www.fss.muni.cz/vyzkum/konference/mesta-budoucnosti.

Těšíme se na setkání v Brně!
Barbora Vacková, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
Lucie Galčanová, Ústav populačních studií FSS MU
Slávka Ferenčuhová, Sociologický ústav AV ČR
Terezie Lokšová, Katedra sociologie FSS MU

Více článků

Přehled všech článků