Města budoucnosti

21. 11. 2019

Srdečně zveme všechny, kdo se výzkumně a/nebo teoreticky zabývají městem a jeho poznáváním, k účasti na sedmém ročníku brněnské mezioborové konference urbánních studií, 21. - 22. listopadu 2019.


Spojení města budoucnosti, které jsme zvolily jako téma pro sedmý ročník konference, může evokovat odvážné urbanistické vize, či techno-optimistické úvahy o tom, jak se bude proměňovat život měst s dalším rozvojem technologií. Může také vyvolávat dojem, že debata se povede nad futurologickými odhady vývoje světových měst s ohledem na jejich dnešní podobu či na výzvy, před kterými stojí. Ačkoli i pro takové diskuze na konferenci vzniká prostor, náš cíl je prostší: zamyslet se nad tím, nakolik jsou představy o budoucnosti součástí městského života (v širokém smyslu slova) i akademických a neakademických úvah o městech. Představy a úvahy o budoucnosti jsou nutnou součástí správy města a plánování jeho rozvoje. Jsou ale přítomny také v individuálních rozhodnutích obyvatel a promítají se, byť ne vždy uvědoměle, i do otázek, které si kladou výzkumníci a výzkumnice měst v badatelské práci. Zajímá nás například, jakou budoucnost si představovali plánovači měst v různých částech světa v minulosti nebo jak se součástí představ o budoucnosti měst stávají lokální historické památky. Zajímá nás, jak budoucnost měst vidí jejich dnešní správci, urbanisté i další aktéři, například s ohledem na měnící se lokální klimatické podmínky, dostupné zdroje energií, ekonomický či politický vývoj, technologické možnosti nebo třeba zastarávající infrastrukturu. Ptáme se, jaké představy o budoucnosti mají obyvatelé měst a jak se jejich očekávání promítají do rozhodnutí o místě bydlení, do dalších životních rozhodnutí i do každodenního jednání. A konečně nás zajímá, jak s představami budoucnosti pracují výzkumníci a výzkumnice a nakolik se – více nebo méně uvědomované – ideje o budoucnosti stávají základem pro zkoumání současných měst, pro volbu výzkumných otázek nebo způsobů interpretace dnešních podob různých měst světa.


Uvítáme příspěvky, které vycházejí z empirického výzkumu, stejně jako přehledové či teoretické práce. Témata, která jsou pro konferenci zajímavá, zahrnují (nejen): Materiální městské prostředí, architektura a design; Bydlení; Věk a město; Gender a město; Spotřeba města; Etnicita a migrace; Plánování měst; Sociální nerovnost; Správa měst; Sociální hnutí a město; Ekonomika měst; Příroda, živé, neživé ve městě; Město a venkov; Klimatická změna a životní prostředí ve městě; Prostorové aspekty sociálního života; Reflexe vývoje oborů v rámci urbánních studií; Historický výzkum měst; Městské utopie a dystopie…

Abstrakty o maximální délce 300 slov posílejte na adresu urbanni.konference@gmail.com do 30. května 2019.
O přijetí či nepřijetí příspěvku budete vyrozuměni do 30. června 2019.
Také v letošním ročníku bychom rády nabídly účastníkům a účastnicím možnost sestavit celou tematickou sekci
k jimi zvolené problematice (s tím, že si vyhrazujeme právo rozhodnout o tom, zda sekce bude nebo nebude
zařazena do programu). Pokud chcete navrhnout vlastní sekci, prosím, sesbírejte abstrakty od vámi oslovených
autorů a autorek, nebo si připravte vlastní „call for papers“ pro sekci, kterou posléze s kompletním seznamem
příspěvků (maximálně 4 příspěvky) nabídnete v termínu 30. 5. 2019.
Konferenční poplatek činí 600 Kč pro studující a 1500 Kč pro ostatní účastníky a účastnice konference. Platba
bude možná od 1. 7. 2019 prostřednictvím Obchodního centra MU. Podrobnější informace budou postupně
zveřejňovány na webových stránkách konference:

www.fss.muni.cz/vyzkum/konference/mesta-budoucnosti.

Těšíme se na setkání v Brně!
Barbora Vacková, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
Lucie Galčanová, Ústav populačních studií FSS MU
Slávka Ferenčuhová, Sociologický ústav AV ČR
Terezie Lokšová, Katedra sociologie FSS MU

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.