Odborný profil a výzkumné zaměření katedry


Výzkumné projekty

Publikace

- podle autorů

Odborný profil

Katedra sociologie je akademickým pracovištěm s dlouhou a silnou tradicí sociálně vědního výzkumu. Zároveň usiluje o propojení výzkumných aktivit s pedagogickou činností. Zakladatel brněnské sociologie Inocenc Arnošt Bláha ustavil dodnes trvající výzkumné zaměření na otázky sociální soudržnosti, sociálních nerovností a sociální stratifikace. Od 60. let 20. století se na katedře výrazně etabloval výzkum rodiny (Ivo Možný), později výzkum populačního vývoje (Ladislav Rabušic), jakož i bádání v oblasti sociologické teorie (Jaroslav Střítecký) či historické sociologie (Jan Keller). V 90. letech 20. století se rejstřík výzkumných orientací katedry dále a poměrně radikálně rozšířil – v posledních letech se nově ustavují výzkumné týmy (a snad i tradice) výzkumu zejména v oblastech urbánních a migračních studií.

Odborný profil katedry sociologie představují v současnosti zejména následující oblasti výzkumného zájmu:

 • sociální integrace a problémy sociální exkluze či marginalizace
 • sociální stratifikace a sociální nerovnosti
 • rodina, vztahy v rodině, proměny rodinných vzorců
 • populační vývoj – životní běh, stárnutí
 • děti, mládež, mezigenerační vztahy, generační konflikt
 • utváření sociálně kulturních identit, etnicita, etnické vztahy
 • občanství a občanská společnost, veřejný aktivismus, neziskový sektor
 • genderová studia, vztahy mezi pohlavími
 • náboženství a jeho proměny v moderních společnostech
 • globalizace, migrace, občanská integrace migrantů, transnacionalismus
 • urbánní studia
 • sociologická teorie, kulturní sociologie